Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat

Dr. Vasile Botomei, motiveaza legalitatea dreptului de proprietate privata al SC Transport Public SA Bacau contestat de primarul Stavarache

Articol publicat in data de 4/09/11 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei

PROCES TRANSPORT PUBLIC SA BACAU

TRIBUNALUL SIBIU

SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Dosar nr. 3950/110/2010

Termen: 05.09.2011

Domnule Presedinte,

 

                    Subscrisa SC TRANSPORT PUBLIC SA BACAU, cu  sediul  în  Bacău,  strada  Chimiei nr.12, inregistratala ORCBacausub nr.J04/79/1998, CUI 10158084, reprezentata de Presedinte CA – Cocuz Teodora, prin procurator avocat doctor Botomei Vasile, in baza procurii nr. 2424/03.09.2011 autentificatala BirouNotarPublic Radu Mihail Ababei din Mun.Bacau, formuleaza urmatoarele:

 1. Va rugam sa inregistrati la dosarul nr.3950/110/2010 procura cu nr.2424/ 03.09.2011 avand ca obiect reprezentarea societatii noastre in dosarul mentionat mai sus prin dl avocat doctor Botomei Vasile, cu  sediul profesional in Mun.Bacau, str. Republicii nr.27, A, 1 – 3.

 2. In temeiul art.172 (1) si (2) Cod procedura civila solicitam instantei sa aprobe a se formula adresa catre Primarul mun.Bacau in vederea comunicarii la dosar a urmatoarelor acte:

–    actul administrativ-dispozitie de primar, prin care au fost delegate atributiunile de semnatura de la dl Primar-Romeo Stavarache catre substituientii acestuia, respectiv  Viceprimarul Dragos Luchian, care este autorul semnaturii de pe cererea de chemare in judecata, autorul semnaturii de pe plangerea prealabila inregistratala Consiliul JudeteanBacau sub nr. 9950/2009, precum si a semnaturilor de pe actele emise in numele primarului , acte care au fost comunicate si invocate ca probe cu inscrisuri in acest dosar;

     –        actul administrativ deliberativ al Consiliului Local al Mun.Bacauprin care a  fost imputernicit Primarul mun.Bacau –Romeo Stavarache, dupa caz  Viceprimarul Dragos Luchian, sa exercite dreptul de a formula  si semna, actul administrativ- plangerea prealabila inregistratala Consiliul JudeteanBacau sub nr. 9950/2009;

–    Statutul propriu de functionare al Mun. Bacau , reglementat ca act de constituire a persoanei juridice Unitatea Administrativ Teritoriala-Municipiul Bacau, in conformitate cu dispozitiile normativ legislative din OG 53/2002, aprobata prin Legea 96/2003. In statut se prevede intinderea teritoriului administrativ al unitatii administrativ teritoriale, delimitarea teritoriala, atributiunile primarului si limita competentelor de delegare a atribitiunilor.

Aceste acte administrative sunt utile, necesare si indispensabile in solutionarea cauzei din acest dosar, in lipsa carora nu sunt indeplinite conditiile de capacitate in exercitarea drepturilor procedurale ale partii reclamante.

 3. Ridicam in fata instantei de contencios administrativ urmatoarele exceptii:

 3.1. Exceptia de lipsa a capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale a partii reclamante Primarul mun.Bacau – Romeo Stavarache, substituit prin semnatura de catre dl Dragos Luchian in calitate de Viceprimar a mun.Bacau.

 In drept sustinen exceptia mai sus invocata in baza prevederilor art.161 (1) si (2) din Codul de procedura civila cu raportare la art.133 (1) din Codul de procedura civila, art.34 si 35 din Decret 31/1954 precum si art.62 (1) din Legea 215/2001-republicata .

        Insusi Primarul mun.Bacaudaca ar fi semnat personal plangerea prealabila si respectiv cererea de chemare in judecata, exercitarea  dreptului trebuie reglementata prin statut, pentru ca pe baza statutului sa fie mandatat primarul in numele UAT – Municipiul Bacau.

     3.2. Ridicam in fata instantei de contencios administrativ exceptia de nelegalitate a actului administrativ – dispozitie de primar , care a stat la baza delegarii atributiilor de a formula plangerea prealabila si cererea de chemare in judecata in numele Primarului mun.Bacau, prin transmiterea acestui drept catre Viceprimarul Dragos Luchian.

        In drept invocam art.4 si urmatoarele din Legea 554/2004, modificata si completata, precum si dispozitiile de reglementare din Decretul 31/1954 cu privire la persoanele juridice in privinta reprezentarii lor.

    3.3. Ridicam in fata instantei de contencios administrativ exceptia de nulitate a actului administrativ – dispozitie de primar , care a stat la baza delegarii atributiilor de a formula plangerea prealabila si cererea de chemare in judecata in numele Primarului mun.Bacau, prin transmiterea acestui drept catre Viceprimarul Dragos Luchian.

    In drept invocam art.4 si urmatoarele din Legea 554/2004, modificata si completata, art. 62(1) si urmatoarele din Legea 215/2001, republicata, precum si dispozitiile de reglementare din Decretul 31/1954 cu privire la persoanele juridice in privinta reprezentarii lor.

 A se vedea:

 Art. 34 si art 35 din Decret :

Art. 34. – Persoana juridicã nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de înfiintare sau statut.

 Orice act juridic care nu este fãcut în vederea realizãrii acestui scop este nul.

 Art. 35. – Persoana juridicã îsi exercitã drepturile si îsi îndeplineste obligatiile prin organele sale.

 Actele juridice fãcute de organele persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice însãsi.

 Faptele ilicite sãvârsite de organele sale obligã însãsi persoana juridicã, dacã au fost îndeplinite cu prilejul exercitãrii functiei lor.

 Faptele ilicite atrag si rãspunderea personalã a celui ce le-a sãvârsit, atât fatã de persoana juridicã, cât si fatã de cel al treilea.”

Invocam din Legea 215/2001,republicata, urmatoarele:

“Art. 61. – (1) Primarul îndeplineste o funcţie de autoritate publicã.

 (2) Primarul asigurã respectarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale cetãţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotãrârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotãrârilor consiliului local; dispune mãsurile necesare şi acordã sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale celorlali conducãtori ai autoritãţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum şi a hotãrârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.

 (3) Pentru punerea în aplicare a activitãţilor date în competenţa sa prin actele normative prevãzute la alin. (2), primarul beneficiazã de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.

 (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

 (5) Primarul conduce serviciile publice locale.

  Art. 62. – (1) Primarul reprezintã unitatea administrativ-teritorialã în relaţiile cu alte autoritãţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori strãine, precum şi în justiţie.

 Art. 63. – (1) Primarul îndeplineşte urmãtoarele categorii principale de atribuţii:

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

Art. 72. – (1) În caz de vacanţã a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupã caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritãţii consilierilor locali în funcţie.”

       Aceste texte de lege conduc la formularea apararii in consolidarea  motivelor de fapt si de drept in sustinerea exceptiilor invocate.

  Astfel, viceprimarul nu are competenta de a reprezenta unitatea administrativ-teritorialã în relaţiile cu alte autoritãţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori strãine, precum şi în justiţie, decat in situatii strict limitative prevazute in art. 72 (1) din Legea 215/2001 republicata .

  Aceste exceptii ridicate prin prezenta cerere, nu se identifica in continut si nici ca temei de drept cu celelalte exceptii care au fost ridicate anterior in cadrul acestui dosar, respinse prin incheiere de sedinta.

   Astfel, exceptiile ridicate in prezenta cauza sunt preliminare solutionarii exceptiei de prematuritate a plangerii prealabile, a exceptiei de inadmisibilitate a actiunii reclamantului, a exceptiei de lipsa calitatii procesuale active a reclamantului, fiind pedinte solutionarii pe fond a cauzei.

[Cititi documentul integral…]