Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Propuneri de lege ferenda

Recomandari de lege ferenda pentru imbunatatirea sistemului legislativ cu privire la administratia publica locala din Romania

Articol publicat in data de 9/12/10 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Recomandari de lege ferenda pentru imbunatatirea sistemului legislativ cu privire la administratia publica locala din Romania
Sinteze din teza de doctor Botomei Vasile,
“RĂSPUNDEREA ADMINISTRATIVĂ:
ASPECTE PRACTICO-ŞTIINŢIFICE ÎN PLAN COMPARAT –
REPUBLICA MOLDOVA ŞI ROMÂNIA”


Recomandari de lege ferenda pentru imbunatatirea sistemului legislativ cu privire la administratia publica locala din Romania


1) Raspunderea administrativa a primarului

Lg. 215/2001 republicată, aflată în vigoare până în anul 2007, prevedea că mandatul primarului încetează de drept:

când, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege, a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ într-un interval de 3 luni, care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabil” [ art. 72 (2), lit. i].

Ulterior, pentru a se diminua răspunderea administrativă pentru primar, a fost abrogată această prevedere din Lg. nr. 215/ 23.04.2001 , privind administraţia publică locală din RO, prin Lg. nr. 59/ 31.03.2010, M. Of. nr. 95/2010.

Recomandari:

Recomandăm reintrarea în vigoare a art. 72 (2), lit. i) din Lg. nr. 215/ 23.04.2001, a administraţiei publice locale din RO, publicată în M. Of. nr. 204/ 23.04.2001, care constituia şi un model de practică şi de preluare pentru R.M.

Propunem ca mandatul primarului, să se considere încetat de drept, în condiţiile în care, pe parcursul unui an calendaristic, se ajunge ca prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, să se anuleze două dispoziţii emise de primar. Se are în vedere că pe parcursul unui proces, primarul are putere de revocare asupra actului emis, după ce s-a judecat dosarul pe fond şi mai înainte de a se ajunge în faţa instanţei de recurs.

Astfel, încetarea înainte de termen a mandatului de primar, trebuie să fie privită ca o sancţiune, prin rezultatul unui referendum local, iniţiat la cererea cetăţenilor cu drept de vot, pe motivul nesocotirii de către primar a intereselor generale ale colectivităţii locale, sau neexercitarea atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

Recomandăm ca validarea încetării mandatului de consilier local, să se facă prin votul exprimat de majoritatea cetăţenilor care au participat la referendum şi nu prin raportare la jumătate plus unu din numărul cetăţenilor cu drept de vot, cum este în prezent în RO.

În scopul asigurării unei mai bune funcţiuni a autorităţilor deliberative, a eliminării arbitrariului, potrivit faptului că încă mai sunt reminiscenţe inclusiv din partea puterii judecătoreşti de înfrângere a puterii administrative deliberative şi executive, în condiţiile de nelegalitate a acestora, apreciem că este suficient a se anula un număr de două acte administrative în intervalul unui an calendaristic, pentru atragerea sancţiunii administrativ-disciplinare de încetare a mandatului înainte de termen, a organelor administraţiei deliberative şi/sau al administraţiei executive.

2) Raspunderea administrativa a autorităţilor administraţiei publice deliberative

Răspunderea administrativă este prevăzută inclusiv pentru consilierii locali şi consilierii judeţeni, fiind la îndemâna fiecărui cetăţean care se consideră prejudiciat într-un interes legitim, şi apelează la instituţia contenciosului administrativ.

Lg. 215/2001 republica, aflată în vigoare până în anul 2007, prevedea un număr de trei hotărâri de consiliu local care să fie anulate în intervalul a şase luni calendaristice dintr-un an, însă nu era clar de ce legiuitorul s-a oprit la trei şi nu la două, precum şi de ce la trei şi nu la 4, 5 sau 10.

Ulterior, pentru a se diminua răspunderea administrativă pentru autorităţile deliberative de la nivel local, a fost abrogată această prevedere din Lg. nr. 215/ 23.04.2001, privind administraţia publică locală din RO, prin Lg. nr. 59/ 31.03.2010, M. Of. nr. 95/2010.

Recomandăm urmatoarele:

1)Validarea încetării mandatului de consilier local, să se facă prin votul exprimat de majoritatea cetăţenilor care au participat la referendum şi nu prin raportare la jumătate plus unu din numărul cetăţenilor cu drept de vot, cum este în prezent în Romania.

2)Sancţiunea administrativă prevăzută în Lg. Administraţiei Publice Locale din Republica Moldova, nr. 436-XVI/ 28.12.2006 , în ce priveşte conţinutul art. 25 (1), lit. a), să fie preluată textual în Lg. 215/2001 republicată, din RO.

“Art. 25.  Dizolvarea consiliului local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă:

a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive, întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare;”

Prin acest mijloc, se creează o responsabilizare conştientă a fiecărui consilier local, de a-şi exprima acordul în concordanţă cu dispoziţiile legale în materie, pentru fiecare proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării. Se înţelege, că în cazul hotărârilor definitive, care sunt supuse recursului judecătoresc, autoritatea deliberativă are competenţa de a-şi abroga propria decizie (hotărâre) înainte de judecarea căii de recurs, fiind un mijloc procedural aflat la îndemână autorităţii deliberative, de a produce rectificarea actului administrativ adoptat nelegal, după caz, neîntemeiat, ceea ce ar atrage pe cale de consecinţă rămânerea fără obiect a acţiunii în instanţa de contencios administrativ.

Enunţam unele concepte noi privind necesitatea eficientizării răspunderii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale ca persoane juridice, astfel:

1) Reglementarea din Romania trebuie să fie perfecţionată, deoarece măsura ar trebui să fie la îndemâna unei instanţe judecătoreşti de contencios administrativ, care să nu aibă altceva de făcut, decât să constate starea de fapt şi de drept şi pe cale de consecinţă să pronunţe o hotărâre executorie şi irevocabilă în camera de consiliu, fără citarea părţilor, pe baza unei cereri venite din partea reprezentantului Guvernului în teritoriu, după caz, a sesizării venite din partea oricărui subiect de drept.

2) Referitor la răspunderea administrativă a consilierilor din consiliile locale, propunem ca autorităţile deliberative să se considere dizolvate de drept ca organ deliberativ, în condiţiile în care pe parcursul unui an calendaristic se ajunge ca prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, să se anuleze două hotărâri de consiliu local. Acesta va reprezenta mijlocul procedural de responsabilizare a persoanelor alese în funcţii publice de consilieri, prin aceea că le încetează mandatul înainte de termenul pentru care au fost aleşi.

În acest sens, a fost publicat articolul:

– „Raspunderea autoritatilor administratiei publice”, în Buletin Stiintific nr.16/2009, Interrelatiile  Ecologiei” Iasi 2009, Romania;

Autor,

Av.dr.Botomei Vasile                                                                                         08.12.2010