Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Articole din presa, Articole publicate in revinste de specialitate, Propuneri de lege ferenda

Propuneri de lege ferenda privind procedura aprobarii tacite

Articol publicat in data de 16/07/09 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei

Raspunderea Administrativa
Aspecte practico-stiintifice in drept comparat,
Republica Moldova si Romania

Procedura aprobarii tacite

Botomei Vasile, doctorand in drept

Sergiu Cobaneanu, doctor in drept,
profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

„In scopul eficientizarii relatiilor dintre cetatean si unitatile administrativ teritoriale din Republica Moldova, se propune de catre doctorand, crearea unor norme de reglementare, prin care sa se asigure o eficientizare in obtinerea de catre cetateni a autorizatiilor aflate in competenta institutiilor de stat.
Propunerile de lege ferenda cu privire la procedura aprobarii tacite, merita analizate si abordate la nivel stiintific, in scopul imbunatatirii si al perfectionarii continue a sistemului legislativ, aflat in coerenta cu normele din Uniunea Europeana.”

Introducerea in cadrul legislativ din Republica Moldova a procedurii aprobarii tacite, ca modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice si organisme asimilate acestora, si imbunatatirea procedurii aprobarii tacite reglementata in Romania prin OUG 27/2003.

Prin analiza stiintifica in materia controlului administrativ si a raspunderii administrative, cu referire la functionarii si autoritatile publice din statul moldovean, constat existenta unei lacune in cadrul legislativ din Republica Moldova, in ceea ce priveste procedura aprobarii tacite.
Procedura aprobarii tacite trebuie abordata prin prisma principiului de combatere a coruptiei din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale si a institutiilor de drept public, prevazute cu competente de eliberare a unor acorduri, avize, licente si autorizatii, reglementate in drept, prin sistemul legislativ moldovean.
In categoria organsimelor asimilate autorităţilor administraţiei publice, se subscriu si organele de organizare si functionare a profesiilor liberale care coordoneaza serviciile conexe activitatilor de justitie.
Referirea se face la obtinerea autorizatiei de exercitare a profesiei de avocat, care prin raportare la activitatea efectuata se asimileaza unui serviciu de interes public, pentru care persoanele interesate trebuie sa urmeze o procedura de inscriere, prevazuta in Legea de organizare si functionare a profesiei de avocat, si in Statutul Profesiei de Avocat.
Implementarea in cadrul legislativ din Republica Moldova a procedurii aprobarii tacite, se impune pentru urmatoarele motive:
-inlaturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;
-responsabilizarea autoritatilor administratiei publice in vederea respectarii termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizatiilor;
-impulsionarea dezvoltarii economice prin oferirea unor conditii cat mai favorabile intreprinzatorilor, implicand costuri de autorizare cat mai reduse;
-combaterea coruptiei prin diminuarea arbitrariului in decizia administratiei;
-promovarea calitatii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.
Procedura aprobarii tacite in Republica Moldova, este necesar a se aplica tuturor autorizatiilor emise de autoritatile publice, cu exceptia celor emise in domeniul activitatilor nucleare, regimul armelor de foc, munitiilor si explozibililor, regimul drogurilor si precursorilor, precum si autorizatiilor din domeniul sigurantei nationale.
Cadrul legislativ de implementare a procedurii aprobarii tacite, se face printr-o ordonanta de urgenta emisa de Guvernul Republicii Moldova, determinata de urgenta intrarii in vigoare a procedurii aprobarii tacite, urmand a fi supusa spre dezbatere in Parlamentul Moldovean, in vederea aprobarii prin lege.
Pentru exemplificarea termenilor ce se folosesc in procedura de aprobare tacita, termenii si expresiile folosite au urmatorul inteles:
-autorizatie: actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice prin care se permite solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; noţiunea de autorizaţie include şi avizele, licenţele, permisele, aprobările sau alte asemenea acte administrative;
-procedura aprobarii tacite: procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii.
Prin aceasta procedura, Statul Moldovean trebuie sa oblige autoritatile administratiei publice care au competenta de a emite autorizatii, de a afisa la sediul acestora si respectiv pe pagina proprie de internet, pentru fiecare tip de autorizatie, informatiile necesare in vederea obtinerii acestora, astfel:
a) formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum şi modul de completare a acesteia;
b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei şi modul în care acestea trebuie prezentate autorităţii administraţiei publice;
c) toate informaţiile privind modul de întocmire a documentelor şi, dacă este cazul, indicarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţa de a emite acte administrative ce fac parte din documentaţia ce trebuie depusă, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul.
Aceste informaţii vor fi prezentate într-o formă clară, indicându-se, dacă este posibil, exemple concrete.
Autorităţile administraţiei publice din Republica Moldova, trebuie sa elaboreze ghiduri privind procedura de autorizare şi constituirea documentaţiei care stă la baza emiterii unei autorizaţii.
În scopul simplificării procedurilor administrative, autorităţile administraţiei publice din Republica Moldova, trebuie sa efectueze o analiză a tuturor condiţiilor cerute pentru emiterea autorizaţiilor şi sa identifice acele condiţii care nu sunt absolut necesare, în vederea eliminării sau a înlocuirii acestora cu declaraţii pe propria răspundere.
Autorizaţia se consideră acordată sau, după caz, reînnoită dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului într-un termen prevăzut de lege pentru emiterea sau reînnoirea respectivei autorizaţii.
Dacă nu se prevede un termen pentru soluţionarea cererii de autorizare, autorităţile administraţiei publice sunt obligate să soluţioneze cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.
Solicitantul autorizaţiei va depune, o dată cu cererea, documentaţia completă, întocmită potrivit prevederilor legale din Republica Moldova, care reglementează procedura de autorizare respectivă şi potrivit informaţiilor furnizate de autoritatea administraţiei publice.
În cazul în care se constată o neregularitate a documentaţiei depuse, autoritatea administraţiei publice va notifica acest fapt solicitantului autorizaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii, dacă acest termen este mai mare de 15 zile, sau cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea autorizaţiei, dacă acest termen este mai mic de 15 zile.
Autoritatea administraţiei publice va preciza totodată şi modul de remediere a neregularităţii constatate.
După ce va expira termenul stabilit de lege pentru emiterea autorizaţiei, şi în lipsa unei comunicări scrise din partea autorităţii administraţiei publice, solicitantul poate desfăşura activitatea, presta serviciul sau exercita profesia pentru care s-a solicitat autorizarea.
Pentru obţinerea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea activităţii, prestarea serviciului sau exercitarea profesiei, solicitantul se poate adresa autorităţii în cauză sau direct instanţei judecătoreşti.
În situaţia în care solicitantul s-a adresat autorităţii administraţiei publice în cauză, îi va aduce la cunoştinţă existenţa cazului de aprobare tacită cu privire la autorizaţie şi va solicita eliberarea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii.
Daca autoritatea administraţiei publice respectivă, nu răspunde sau refuză să elibereze documentul oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, solicitantul se poate adresa instanţei judecătoreşti.
Cererea de chemare în judecată a autorităţii administraţiei publice având ca obiect constatarea aprobării tacite, este scutită de taxa de timbru si se introduce la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, urmand ca instanţa sa soluţioneze cererea în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.
Reclamantul trebuie sa depuna la instanţă, anexată la cererea de chemare în judecată, copia cererii de autorizare cu numărul şi data înregistrării la autoritatea administraţiei publice pârâte.
Dacă instanţa constată existenţa unui răspuns din partea autorităţii administraţiei publice sau, după caz, a unei notificări cu data poştei anterioara expirării termenului legal pentru emiterea autorizaţiei, va respinge cererea reclamantului.
În cazul în care instanţa constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute de procedura aprobarii tacite, va pronunţa o hotarare prin care obligă autoritatea administraţiei publice să elibereze documentul oficial prin care se permite solicitantului să desfăşoare o anumită activitate, să presteze un serviciu sau să exercite o profesie.
Hotărârile pronuntate sunt irevocabile.
Dacă, în urma admiterii acţiunii, autoritatea administraţiei publice nu îndeplineste obligatia eliberarii documentului oficial prin care se permite solicitantului să desfăşoare o anumită activitate, să presteze un serviciu sau să exercite o profesie, în termenul stabilit prin hotărârea judecătorească, la cererea reclamantului, instanţa poate obliga conducătorul autorităţii administraţiei publice în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia, la plata unei amenzi judiciare reprezentând 30% din veniturile pe care le realizeaza conducătorul autorităţii administraţiei publice in functia detinuta, precum şi la plata unor despăgubiri pentru daunele cauzate prin întârziere.
Masura aplicarii amenzilor cominatorii, constituie si actul de sesizare a organelor de cercetare penala, care va fi comunicat la parchet, pentru declansarea procesului penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de neexecutare a hotararii judecatoresti, reglementata ca sanctiune penala in Legea contenciosului administrativ din Romania, nr.554/2004, potrivit art.24, pct.3, in concurs cu infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor.
Hotararea judecatoreasca pronuntata de instanta de contencios administrativ de aplicare a amenzii judiciare, in cota procentuala stabilita din salariul minim net pe economie, pentru fiecare zi de intarziere, se comunica din oficiu catre Administratia Finantelor Publice din circumscriptia teritoriala in care functioneaza autoritatea publica debitoare, in scopul executarii potrivit regulilor de procedura fiscala, prin somatii si emiterea de titlu executoriu, la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somatiei de executare.
Impotriva actelor de executare, debitorul va putea introduce actiune in fata instantelor competente de solutionare a contestatiilor la executare.
Competenta de solutionare a contestatiilor la executare, derivate din executarea creantelor pentru bugetul de stat, revine potrivit principiului specializarii, instantelor de contencios administrativ.
Debitorul obligatiei va putea cere pe procedura de ordonanta presedentiala, instantei competente cu solutionarea contestatiei la executare, in propriul proces sau intr-o actiune separata, suspendarea actelor de executare, pana la ramanerea irevocabila a hotararii pronuntata de instanta de contencios administrativ, de obligatie la plata amenzilor judiciare a debitorului, in conditiile de plata a unei cautiuni, in valoare de 10 salarii ale conducatorului autoritatii publice, raportat la venitul realizat la data introducerii actiunii de catre petent.
Cererea de obligare la plata amenzii judiciare se judeca de urgenta si este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea instantei va putea fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la pronunţare.
Dacă se va solicita aplicarea amenzii judiciare, conducătorul autorităţii administraţiei publice poate chema în garanţie persoanele vinovate de neexecutarea hotărârii, iar pentru recuperarea despăgubirilor acordate şi suportate de autoritatea administraţiei publice, conducătorul acesteia va putea introduce acţiune împotriva celor vinovaţi de neexecutarea hotărârii.
Fapta funcţionarului public sau a personalului contractual din vina căruia autoritatea administraţiei publice nu a răspuns în termenul prevăzut de lege, va constitui abatere disciplinară sau, dupa caz, infracţiune, urmand sa angajeze şi răspunderea materială, civilă sau penală, după caz, a funcţionarului public.
Fapta solicitantului de a invoca în faţa unei autorităţi sau instituţii publice existenţa unei autorizări ca urmare a procedurii aprobării tacite, omiţând cu ştiinţă prezentarea răspunsului sau a notificării primite în cadrul procesului de autorizare potrivit, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal moldovean.
În cazul în care, după obţinerea documentului oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, autoritatea administraţiei publice constată neîndeplinirea unor condiţii importante prevăzute pentru eliberarea autorizaţiei, nu va putea anula documentul.
Autoritatea in cauza va avea obligatia de a notifica titularului, în cel mult 3 luni de la data expirării termenului legal pentru emiterea autorizaţiei, neregularităţile constatate, modul de remediere a tuturor deficienţelor identificate, precum şi termenul în care titularul trebuie să respecte această obligaţie.
Acest termen nu poate fi mai mic de 30 de zile.
Autoritatea administraţiei publice va anula documentul oficial prin care se permite desfăşurarea unei activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, acordat potrivit procedurii reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul în care constată neîndeplinirea unor condiţii care aduc o gravă atingere interesului public, siguranţei naţionale, ordinii sau sănătăţii publice şi care nu pot fi remediate sau în cazul în care deficienţele identificate nu au fost remediate în termenul stabilit.
Împotriva actului administrativ prin care se anulează documentul oficial titularul se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit procedurii de judecata in contencios administrativ din Republica Moldova.
Procedura aprobarii tacite din Romania se impune a fi modificata, si completata prin adoptarea propunerilor de lege ferenda enuntate, cu referire la urmatoarele:
1)Modificarea art.12, pct.1 din OUG 27/2003, referitor la sanctiunile aplicate conducatorului autoritatii administratriei publice.
Obligatia la plata unei amenzi judiciare, reprezentand 20% din salariul minim net pe economie pentru fiecare zi de intarziere, este neproportionala cu gravitatea faptei.
Astfel, cuantumul de 20% trebuie ridicat la 30%, iar raportarea acestui procent trebuie facuta la valoarea veniturilor realizate de conducatorul autoritatii publice in cauza, din luna anterioara cererii de chemare in judecata.
Astfel, instanta va cita in proces institutia parata, chemata in solidar cu conducatorul acesteia, impreuna cu un exemplar de pe cererea de chemare in judecata si de pe actele doveditoare, cu mentiunea pentru conducatorul unitatii, de a comunica pana la termenul stabilit in proces, care este valoarea veniturilor realizate de conducatorul acesteia, din luna anterioara cererii de chemare in judecata.
Aceasta raportare se impune a fi facuta la veniturile realizate de conducatorul unitatii deoarece, pentru crearea proportionalitatii raspunderii, sanctiunea trebuie aplicata la valoarea veniturilor realizate si nu prin raportare la salariul minim net pe economie.

2)Introducerea pct.4 la art.12 din OUG 27/2003.
Astfel, masura aplicarii amenzilor cominatorii, constituie si actul de sesizare a organelor de cercetare penala, care va fi comunicat la parchet, pentru declansarea procesului penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de neexecutare a hotararii judecatoresti, reglementata ca sanctiune penala in Legea contenciosului administrativ din Romania, nr.554/2004, potrivit art.24, pct.3, in concurs cu infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor.
3)Introducerea pct.5 la art.12 din OUG 27/2003.
Hotararea judecatoreasca pronuntata de instanta de contencios administrativ de aplicare a amenzii judiciare, in cota procentuala stabilita din salariul minim net pe economie, pentru fiecare zi de intarziere, se comunica din oficiu catre Administratia Finantelor Publice din circumscriptia teritoriala in care functioneaza autoritatea publica debitoare, in scopul executarii potrivit regulilor de procedura fiscala, prin somatii si emiterea de titlu executoriu, la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somatiei de executare.
4) Introducerea pct.6 la art.12 din OUG 27/2003.
Impotriva actelor de executare, debitorul va putea introduce actiune in fata instantelor competente de solutionare a contestatiilor la executare.
5)Introducerea pct.7 la art.12 din OUG 27/2003.
Competenta de solutionare a contestatiilor la executare, derivate din executarea creantelor pentru bugetul de stat, revine potrivit principiului specializarii, instantelor de contencios administrativ.
6)Introducerea pct.8 la art.12 din OUG 27/2003.
Debitorul obligatiei va putea cere pe procedura de ordonanta presedentiala, instantei competente cu solutionarea contestatiei la executare, in propriul proces sau intr-o actiune separata, suspendarea actelor de executare, pana la ramanerea irevocabila a hotararii pronuntata de instanta de contencios administrativ, de obligatie la plata amenzilor judiciare a debitorului, in conditiile de plata a unei cautiuni, in valoare de 10 salarii ale conducatorului autoritatii publice, raportat la venitul realizat in luna anterioara cererii de chemare in judecata.
Suma achitata cu titlu de cautiune se constituie venit la bugetul statului, si nu se restituie persoanei care a achitat-o, in conditiile in care prin exercitarea caii de atac de catre debitor, hotararea instantei de fond ramane irevocabila.
Practica aplicata in cadrul legislativ din Statul Roman, privind aplicarea procedurii aprobarii tacite, reglementata in Romania prin OUG 27/2003, a dovedit eficientizarea activitatii din cadrul autoritatilor administratiei publice, eficientizarea raspunderii administrative a functionarilor pentru neindeplinirea intocmai si la timp a obligatiilor din raporturile de serviciu.
Propunerea facuta pentru Statul Moldovean, este o imbunatatire a procedurii de aprobare tacita practicata in Statul Roman, ca o expresie a practicii judiciare in domeniu.
Actiunile inregistrate pe rolul instantelor judecatoresti, cu obiect aprobare tacita, au un procentaj de reusita de 100%, pentru toate cauzele in care petitonarul a probat in fata instantei ca a respectat procedura de inregistrare a actelor necesare autorizarii desfăşurarii unei anumite activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii, avand in vedere ca in solutionarea acestor litigii, judecatorii nu au atributul decat sa constate veridicitatea actelor inregistrate, fara a mai fi necesara administrarea de alte materiale probatorii, care sa conduca la tergiversarea solutionarii cauzei.

Bibliografie:
1. OUG 27/2003, privind procedura aprobarii tacite din Romania.

Drd.Botomei Vasile 31.03.2008