Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Actiuni de avocat, Activitati de interes public

Practica aplicata in stiinta dreptului administrativ si contencios administrativ, in materia desfiintarii actelor administrative nelegale de infiintare si functionare a Politiei Primariei municipiului Bacau

Articol publicat in data de 3/12/11 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Practica aplicata in stiinta dreptului administrativ si contencios administrativ, in materia desfiintarii actelor administrative nelegale de infiintare si functionare a Politiei Primariei municipiului Bacau

Autor:

Av. dr. Vasile Botomei

 

 

          Summary:

          Dr.Vasile Botomei a redactat actiunea  prin care Tribunalul Brasov a constatat nelegalitatea infiintarii Politiei Locale Bacau, reorganizata din Politia Primariei Mun. Bacau.

          Tribunalul Brasov a constatat din documentatia ce a stat la baza adoptarii HCL nr. 217/2005, depusa la dosarul cauzei, ca prevederile privind organizarea, functionarea personalul, precum si atributiile stabilite pentru organele Politiei Locale Bacau (fosta Politia Primariei municipiului Bacau), incalca prevederile cap. 2, cap. 3 si cele art. art. 19 din Legea 371/2004, privind Politia Comunitara.

          Recent, in data de 09 sept. 2011, s-a constatat pe baza unei cereri de chemare in judecata formulata de catre un onorabil cetatean, prin redactarea actiunii de catre doctorul Vasile Botomei, ca Primarul municipiului Bacau a initiat un proiect de hotarare pentru infiintarea Politiei Primariei municipiului Bacau, aprobata ulterior prin HCL 217/2005 de catre Unitatea Administrativ Teritoriala  – Consiliul Local al Municipiului Bacau, prin care in mod nelegal, contrar dispozitiilor din Legea Politiei Comunitare din Romania, au fost delegate atributii pentru inspectorii de corp control, nereglementate in competenta Politiei Comunitare.

          Astfel, au fost delegate atributii pentru inspectorii de corp control comercial din cadrul Politiei Primariei municipiului Bacau, sa constate si sa aplice sanctiuni contraventionale, prin nesocotirea/incalcarea si indispretul dispozitiilor de reglementare din Legea 359/2004, modificata la 25.04.2008.

          Mai exact, legiuitorul la nivel national a prevazut o procedura unica de autorizare prin Biroul Unic din cadrul Registrului Comertului de la sediul fiecarui agent economic, iar Politia Primariei municipiului Bacau a fost infiintata cu atributii de a constata si de a aplica sanctiuni contraventionale pentru agentii economici care  nu detineau autorizatie de functionare de la primarul municipiului Bacau, ignorandu-se cadrul normativ statuat prin Legea 359/2004 modificata si completata in 2008, potrivit careia, exercitarea activitatilor de comert se face pe baza autorizatiei de functionare eliberata pentru agentul economic de catre Oficiul Registrului Comertului, prin certificatul constatator de infiintare si autorizare a functionarii fiecarui punct de lucru sau sediu de societate si nicidecum pe baza de autorizatie de functionare eliberata in procedura administrativa de catre primar.

          Legea nr. 359/2004 din 8 septembrie 2004, modificata si completata in versiune consolidata la 25.04.2008, privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice:

“ART. 5:

            (1) Prin autorizarea functionarii, in sensul prezentei legi, se intelege asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate.

            (2) Activitatile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi autorizate din punct de vedere al protectiei mediului de catre autoritatile competente de protectia mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare si lista activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

 

            CAP. II: Inregistrarea in registrul comertului

            ART. 6:

            (1) Prin inregistrarea in registrul comertului se intelege inmatricularea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale si persoanelor juridice prevazute la art. 2, inscrierea de mentiuni, precum si inregistrarea altor operatiuni care, potrivit legii, se mentioneaza in registrul comertului.

            Alin. (1) al art. 6 a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 , publicată în MOf. nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea sintagmei “persoană fizică autorizată si/sau asociatie familială” cu sintagma “persoană fizică autorizată, întreprindere individuală si/sau întreprindere familială.

ART. 15

    (1) In vederea eliberarii de catre biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal a certificatului de inregistrare continand codul unic de inregistrare sau, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni, solicitantul are obligatia sa depuna, o data cu cererea de inregistrare si actele doveditoare, declaratia-tip pe propria raspundere, semnata de asociati sau de administratori, din care sa rezulte, dupa caz, ca:

    a) persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani;

    b) persoana juridică îndeplineste conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitătile precizate în declaratia-tip.

    Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007 , publicata in MOf. nr. 394 din 12 iunie 2007.

    (2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage obligatia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal o noua declaratie-tip pe propria raspundere corespunzatoare modificarilor intervenite.

    (3) Oficiul registrului comertului de pe langa tribunal inregistreaza in registrul comertului datele din declaratiile-tip prevazute la alin. (1) si (2).

    Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din OUG nr. 75 din 30 septembrie 2004 , publicata in MOf. nr. 932 din 12 octombrie 2004.

    Art. 16 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din OUG nr. 75 din 30 septembrie 2004 , publicata in MOf. nr. 932 din 12 octombrie 2004.

    ART. 17

    (1) Procedura de autorizare a functionarii pe baza declaratiei-tip pe propria raspundere se desfasoara prin intermediul biroului unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, la care solicitantul are obligatia inregistrarii sediului social sau secundar.

    (2) Oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prin birourile unice, efectueaza urmatoarele activitati:

    a) primesc, verifica si inregistreaza cererile de inregistrare si actele depuse in sustinerea acestora, precum si declaratiile-tip prevazute la art. 15;

    b) incaseaza taxele si tarifele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, precum si cele datorate altor autoritati implicate in procedura de inregistrare;

    c) tin in sistem computerizat evidenta declaratiilor-tip prevazute la art. 15;

    d) transmit autoritatilor publice competente declaratiile-tip prevazute la art. 15, in copie, si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor juridice inregistrate in registrul comertului;

    e) completeaza si emit in termen certificatele constatatoare privind inregistrarea declaratiilor-tip prevazute la art. 15, potrivit prezentei legi;

    f) urmaresc termenele prevazute de prezenta lege si elibereaza solicitantilor certificatele de inregistrare, certificatele de inscriere de mentiuni, incheierile judecatorului-delegat, precum si certificatele constatatoare prevazute la lit. e).

     ART. 17^1

    (1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal, pe baza declaratiilor-tip prevazute la art. 15, elibereaza solicitantilor certificate constatatoare care atesta ca:

    a) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca la sediul social sau secundar nu se desfasoara activitatile prevazute in actul constitutiv sau modificator;

    b) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile declarate;

    c) s-a inregistrat declaratia-tip pe propria raspundere, din care rezulta modificarile intervenite fata de declaratia-tip anterioara.

    (2) Certificatele constatatoare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se elibereaza o data cu certificatul de inregistrare sau certificatul de inscriere de mentiuni.

    (3) Pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar se va elibera cate un certificat constatator care atesta ca s-au inregistrat declaratiile-tip prevazute la art. 15.

    (4) Certificatele constatatoare prevazute la alin. (1) au regimul prevazut la art. 4 din Legea nr. 26/1990  privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 17^2

    (1) In vederea efectuarii controlului de catre autoritatile publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit art. 15, oficiul registrului comertului de pe langa tribunal transmite acestora copiile declaratiilor-tip si, pe cale electronica, datele de identificare ale persoanelor juridice, in termen de 3 zile de la data inregistrarii in registrul comertului.

    (2) Autoritatile publice competente prevazute la alin. (1) sunt:

    – directiile de sanatate publica teritoriale din subordinea Ministerului Sanatatii sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica;

    – Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau ministerele cu retea sanitara veterinara proprie;

    – autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului din subordinea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor;

    – inspectoratele teritoriale de munca din subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.      

 ART. 17^3

    (1) In cazul in care autoritatile publice competente constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale de functionare, notifica acest fapt solicitantului, la sediul inregistrat, acordand un termen de remediere a neregularitatilor constatate. Termenul curge de la data primirii notificarii si poate fi prelungit la cererea expresa a solicitantului, adresata autoritatii publice competente.

    (2) In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate, autoritatile publice competente notifica oficiului registrului comertului de pe langa tribunal actul prin care s-a interzis desfasurarea activitatii, in termen de 3 zile de la emiterea acestuia, pentru a fi inregistrat din oficiu in registrul comertului.”.

          Rezulta asadar, ca legiuitorul a scos definitiv autorizatia de functionare de la primar, avand in vedere ca singurele institutii competente de autorizare sunt cele reglementate in  ART. 17^2 (2) cu privire la DSP, ANSV, APM si ITM.

          In acelasi timp, HCL 175/2006 a Consiliului Local Bacau, prevede:

“Art. 1, pct. 2:

            Procedura de eliberare a autorizatiei de functionare si profil de activitate si a autorizatiei de amplasare si profil de activitate  –  , din HCL nr. 175/2006,  dupa aliniatul 2 se introduce aliniatul 3, care va avea urmatorul continut : „Autorizatiile de functionare si profil de activitate solicitate a fi emise pentru  sediu social sau pentru spatiile declarate ca puncte de lucru in care nu se desfasoara activitati de comert, alimentatie publica sau productie se elibereaza o singura data si vor fi valabile  pana la schimbarea proprietarului sediului , a sediului sau a regimului juridic al spatiului declarat si  inregistrat ca sediu sau punct de lucru,  cu obligatia titularului activitatii de a achita taxa anuala de atorizare .”

          Timp de sapte ani, primarul municipiului Bacau Stavarache Romeo, a folosit Politia Primariei municipiului Bacau ca instrument de tortura pentru agentii economici care functionau fara a detine actul neprevazut de lege la nivel national, dar solicitat in municipiul Bacau, denumit autorizatie de functionare eliberata de primar.

          In baza unei initiative de primar, aprobata de asemeni printr-o HCL nr. 175/2006, s-a prevazut ca niciun agent economic, respectiv nicio institutie sa nu aiba dreptul de a functiona decat daca indeplineste procedura de a obtine o autorizatie de functionare din partea Primarului municipiului Bacau.

          Actul administrativ astfel adoptat de Consiliul Local al municipiului Bacau, prin HCL 175/2006, a fost folosit ca lege de catre Primarul municipiului Bacau si de catre Politia Primariei municipiului Bacau, inclusiv dupa statuarea la nivel national a unui cadru normativ prin care legiuitorul a adus modificari legii de autorizare si de functionare a agentilor economici, potrivit caruia, ulterior datei de 25.04.2008, cand s-au adus modificari si completari la Legea 359/2004, s-a prevezut ca functionarea agentilor economici, institutiilor, persoanelor fizice autorizate, sa se desfasoare exclusiv pe baza autorizatiei de functionare obtinuta prin eliberarea certificatului constatator de le Registrul Comertului din fiecare judet.

          In aceasta materie, Politia Primariei municipiului Bacau a functionat din comanda Primarului municipiului Bacau, ca un instrument de presiune impotriva societatilor comerciale cu activitati de orice fel din municipiul Bacau, precum si impotriva institutiilor cu capital mixt, stat si privat, a institutiilor de stat si inclusiv impotriva persoanelor fizice autorizate prin legi speciale sa exercite activitati liberale.

          In materia aplicarii in mod abuziv a prerogativelor stabilite de Consiliul Local al municipiului Bacau pentru Politia Primariei municipiului Bacau, se prezinta in materie de practica aplicata, cazul Politiei Locale a municipiului Bacau, reorganizata din Politia Primariei municipiului Bacau, care prin functionarea acesteia au exercitat pe durata a sapte ani de zile, grave abuzuri impotriva activitatii economice din Bacau, ceea ce a determinat in final initierea unei actiuni judecatoresti de constatare a nelegalitatii actului administrativ de infiintare al Politiei Locale a municipiului Bacau, aflata in subordinea directa  a Primarului municipiului Bacau.

          Mai multe cereri de judecata au fost inregistrate cu obiect similar, insa din cauza unor relatii de banuiala legitima dintre diversi magistrati din cadrul instantelor bacauane si exponentul administratiei publice locale  – Primarul municipiului Bacau, nu au avut succes pe intinderea unei durate de  7 ani, pana cand in urma unui dosar stramutat de la Tribunalul Bacau, sectia comerciala si de contencios administrativ, a ajus spre competenta solutionare la Tribunalul Brasov, unde se constata ca de aceasta data nu a mai existat influente din partea exponentilor puterii executive asupra puterii judecatoresti.

          Printre societatile comerciale care au fost persecutate in mod abuziv de catre Primarul municipiului Bacau si organele de control din cadrul Politiei Primariei municipiului Bacau, s-a  aflat si o societate reprezentata de avocatul doctor Vasile Botomei.

          In urma unui control efectuat abuziv de catre Politia Primariei municipiului Bacau, la spatiile SC BARTOLO PROD COM SRL din mun. Bacau, str. Republicii nr. 27, A, 3, judetul Bacau, reprezentate prin avocat doctor Vasile Botomei, avocatului i s-a instrumentat in mod artificial un dosar de ultraj, sub aspectul ca ar fi obstructionat un control efectuat de catre Politia Primariei municipiului Bacau, prin care aceasta instututie constatata ulterior ca nelegal infiintata, a dispus la vremea respectiva suspendarea activitatii agentului economic care era deja autorizat prin certificat constatator eliberat de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau.

          In travaliul cercetarii pentru ultraj, a fost implicat la vremea respectiva actualul prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau Stefan Adrian Majeri, care la data de 01.03.2010 era procuror, efectuand trimiterea in judecata a avocatului doctor Vasile Botomei pentru fapte care nu ii erau imputabile, creand astfel satisfactie primarului Stavarache Romeo, care intelesese sa se foloseasca de instrumentul Politiei Primariei municipiului Bacau pentru efectuarea de abuzuri impotriva agentilor economici care nu erau agreati de primar.

Modalitatile de actiune abuziva a Politiei Primariei municipiului Bacau, au fost publicate in repetate articole din cadrul Mass-media locala din municipiul Bacau, presa scrisa, televiziune, radio, dar si in cotidiene nationale, precum Adevarul, Evenimentul Zilei etc.:

          Exemple de materiale prezentate in presa locala, sunt publicate  sub urmatoarele titluri.

1. Botomei, acuzat ca a agresat o angajata a Primariei

2. Botomei, acuzat ca a batut o politista

3. Amenintari, amenzi si scandal: Politia Primariei intervine impotriva firmelor private

4. Bacău: Primăria l-a demolat pe Vasile Botomei (FOTO – UPDATE)

5. Vasile Botomei, demolat in „rate” de Primarie

6. Dupa ce l-au demolat, edilii l-au primit pe Botomei in audienta

7. Birourile avocatului Botomei Vasile au fost demolate

8. Demolat de sarbatori

9. VIDEO: Vasile Botomei, trezit de demolatori

10.  Sediul Partidului Poporului, pus la pământ

11. Primarul Bacaului este urmarit penal

12. Administratorul public al Bacaului este urmarit penal pentru demolarea spatiilor Bartolo

13. Primarul Stavarache a fost scos de sub urmarire penala/ Ilegalitatile sunt puse in spatele subordonatilor

          In timp ce pe fondul abuzurilor create de Politia Primariei municipiului Bacau, o parte din cetateni, dar mai ales si unele institutii, precum Camera de Comert, Industrie si Agricultura Bacau, Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bacau, Instututia Prefectului Judetului Bacau, Institutia Avocatul Poporului si altele de acest gen, inclusiv parlamentari si senatori din Bacau, erau sceptici cu privire la intrevederea unei modalitati de desfiintare a abuzurilor comise de Politia Primariei municipiului Bacau, pe baza unei staruinte consecvente, prin aplicarea in practica a stiintei de drept administrativ si de contencios administrativ, s-a efectuat o cercetare judecatoreasca, sub aspectul legalitatii actelor de infiintare al Politiei Primariei municipiului Bacau.

          Prin cercetarea judiciuoasa efectuata de catre o onorabila doamna magistrat, a carui nume apreciem ca merita pe deplin sa fie publicat in cadrul materialului prezentat – Presedinte Urs Daniela din cadrul Tribunalului Brasov, s-a pronuntat pe admiterea actiunii de nelegalitate a actului administrativ nr. 217/2005 adoptat de Consilil Local al municipiului Bacau pentru infiintarea Politiei Primariei municipiului Bacau.

          Motivele care au condus la admiterea actiunii, au constat in identificarea de catre instanta a nerespectarii in HCL 217/29.08.2005, adoptata la initiativa primarului Stavarache Romeo, de catre Consiliul Local Bacau, a dispozitiilor  din Legea 317/2004, dupa cum urmeaza:

“Capitolul II: Organizare si functionare

Art. 4

(1) Politia Comunitara se infiinteaza prin hotarare a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, dupa caz, si se subordoneaza primarilor acestora. 

(2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor Politia Comunitara se organizeaza, dupa caz, ca serviciu public sau structura fara personalitate juridica – directie, serviciu, birou sau compartiment – in cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, in conditiile legii.

(3) Nivelul de organizare, structura organizatorica si categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unitatilor teritoriale ale Politiei Romane, in functie de bugetul alocat, numarul populatiei, intinderea fiecarui municipiu, oras, comuna, respectiv sector al municipiului Bucuresti, si de starea infractionala si contraventionala inregistrata pe raza lor.

Art. 5

(1) La nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza Comisia locala de ordine publica, denumita in continuare Comisia locala, organism cu rol consultativ.

(2) Comisia locala este constituita, dupa caz, din: primar, seful politiei locale, reprezentantul unitatii de jandarmi competente teritorial, seful politiei comunitare, 2 – 4 consilieri si 2 – 5 reprezentanti ai comunitatii, desemnati de consiliul local, si este condusa de primar.

Art. 6

(1) Comisia locala are urmatoarele atributii:

a) analizeaza periodic si face propuneri privind necesarul de resurse materiale si umane;

b) organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile neguvernamentale cu privire la prioritatile in activitatea Politiei Comunitare;

c) trimestrial si ori de cate ori se solicita, prezinta informari in sedinta consiliului local privind eficienta activitatii desfasurate de Politia Comunitara si propune masuri pentru imbunatatirea activitatii acesteia;

d) in baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii si linistii publice si pazei obiectivelor si bunurilor de interes public local de pe teritoriul localitatii, propune consiliului local adoptarea unor hotarari prin care sa previna anumite fapte care afecteaza climatul social.

(2) Comisia locala propune consiliului local stabilirea unui numar de functionari publici din numarul de posturi aprobat Politiei Comunitare, care sa asigure, in conditii optime, mentinerea ordinii si linistii publice la nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

Capitolul III: Atributiile Politiei Comunitare

Art. 7

Politia Comunitara are urmatoarele atributii:

a) asigura ordinea si linistea publica in zonele si locurile stabilite prin planul de paza si ordine publica, previne si combate incalcarea normelor legale privind curatenia localitatilor si comertul stradal, precum si alte fapte stabilite prin hotarari ale consiliului local;

b) asigura paza obiectivelor si a bunurilor de interes public si privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza si ordine publica;

c) asigura insotirea si protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii in institutiile publice locale la executarea unor controale sau actiuni specifice;

d) participa, dupa caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuarii unor lucrari de modernizare si reparatii ale arterelor de circulatie;

e) asigura supravegherea parcarilor auto, a unitatilor scolare, a zonelor comerciale si de agrement, a pietelor, a cimitirelor si a altor locuri stabilite prin planurile de paza si ordine publica;

f) constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, conform legii, pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii si linistii publice, curatenia localitatilor, comertul stradal, protectia mediului inconjurator, precum si pentru faptele care afecteaza climatul social, stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului;

g) participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice si sportive organizate la nivel local;

h) intervine, impreuna cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situatiilor de fapt sesizate si rezolvarea acestora;

i) actioneaza, impreuna cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila si alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;

j) controleaza modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel si de respectare a igienizarii zonelor periferice si a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situatiile de fapt constatate si la masurile ce trebuie luate in vederea imbunatatirii starii de curatenie a localitatii;

k) comunica, in cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de incalcare a legii, altele decat cele stabilite in competenta sa, despre care a luat la cunostinta cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice;

l) insoteste, in conditiile stabilite prin regulament, functionarii primariei la executarea unor controale si la punerea in executare a unor hotarari ale consiliului local sau, dupa caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, asigurand protectia acestora si prevenirea oricaror acte de tulburare a ordinii publice;

m) verifica si solutioneaza, in limitele legii, sesizarile asociatiilor de proprietari sau locatari privind savarsirea unor fapte prin care se incalca normele legale, altele decat cele cu caracter penal;

n) sprijina Politia Romana in activitatile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor, precum si a persoanelor disparute;

o) in localitatile de frontiera sprijina unitatile Politiei de Frontiera Romane in activitati de prevenire si combatere a migratiei ilegale;

p) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

Art. 8

(1) Organizarea si executarea activitatii de paza a bunurilor si asigurare a ordinii si linistii publice se realizeaza in baza planurilor de paza si ordine publica.

(2) Planurile de paza si ordine publica se aproba de primari cu avizul consultativ al politiei locale.

(3) Politia Comunitara poate asigura si contra cost paza unor obiective, pe baza de contracte de prestari de servicii, incheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.

Capitolul VIII: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 19

      Angajarea functionarilor publici in Politia Comunitara, la infiintare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care indeplinesc conditiile stabilite prin regulament.”

             Aceasta actiune constituie un pionierat in materia dreptului administrativ, prin care o instanta de judecata de contencios administrativ, legal investita pe baza unei cereri din partea unui cetatean, constata si pronunta nelegalitatea actului de infiintare al unei institutii de Politie Comunitara, care a fost infiintata sa functioneze in paralel cu institutia Politiei Nationale din Romania din cadrul fiecarui localitati.

        Doctorul in drept Vasile Botomei, a dovedit ca stiinta in materia dreptului administrativ prevaleaza asupra ignorantei din partea institutiei Primarului municipiului Bacau, a institutiei Prefectului judetului Bacau, care in intervalul de timp din 2005 pana in 2011 au tolerat comiterea de grave abuzuri in exercitiul atributiilor functionale de catre organele de conducere din cadrul Primariei municipiului Bacau.

        Se publica in cadrul materialului prezentat, hotararea judecatoreasca definitiva, in materie de practica aplicata in stiinta dreptului administrativ si de contencios administrativ, a avocatului doctor  Vasile Botomei, pronuntata de Tribunalul Brasov sectia comerciala si de contencios administrativ in dosarul nr. 8057/62/2009.

[…]

Bibliografie:

– LEGEA nr. 359/2004 din 8 septembrie 2004, modificata si completata in versiune consolidata la 25.04.2008, privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionarii persoanelor juridice;

– Legea 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

– OU 23/2005 pentru modificarea si completarea Legii 371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare;

– Legea 180/2005 privind aprobarea OU 23/2005 pentru modificarea si completarea Legii 371/2004 privind infiintarea si functionarea Politiei Comunitare;

– HG 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare;

– Legea 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor;

– HG 130/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor;

– Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003 cu modificarile ulterioare;

– Legea 215/2001, modificata si completata privind administratia publica locala;

– Legea 333/din 8 iulie 2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;

– Ordonanta de urgenta nr. 2 din 4 ianuarie 2001, pentru stabilirea unor masuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, dupa caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice;

– Regulament cadru de organizare si functionare a Politiei Comunitare , Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3, din 3.01.2005;

– Teza de doctorat in drept Vasile Botomei, intitulata “Raspunderea administrativa: Aspecte practico-stiintifice in plan comparat – Republica Moldova si Romania;

[Citeste articolul integral…]