Actiuni de avocat

Cereri de chemare in judecata, intampinari, exceptii procesuale, apeluri, recursuri

Articole din presa

Articole publicate in reviste de specialitate

Comunicate de presa

Comunicate oferite spre informare | Mass-Media

Diverse

Activitati profesionale in calitate de avocat, in functia de decan al Baroului Bacau. Scrisori de multumire, comentarii, propuneri, etc.

Propuneri de lege ferenda

Propuneri de modificare si completare a legilor, lucrare de doctorat, specialitate drept administrativ si constitutional.

Home » Cele mai noi stiri

Dr. Vasile Botomei motiveaza abuzul in serviciu al judecatorului din dosarul SC Transport Public

Articol publicat in data de 24/09/11 Birou de presa - Cab. av. Vasile Botomei
Dr. Vasile Botomei motiveaza abuzul in serviciu al judecatorului din dosarul SC Transport Public

Luni, 26.09.2011 se desfasoara un nou termen de judecata la Tribunalul Sibiu in care se judeca primarul Mun. Bacau cu SC Transport Public SA Bacau.

 Motivele plangerii au fost inaintate la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Daca judecatorul admite probele formulate de SC Transport Public prin dr. Vasile Botomei, ar insemna sa se anuleze actiunea formulata de primarul Stavarache Romeo.

 

TRIBUNALULSIBIU

SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Dosar nr. 3950/110/2010

Termen: 26.09.2011

 

 

Catre ,

Consiliul Superior al Magistraturii,

Domnule Presedinte,

 

           Subscrisa SC TRANSPORT PUBLIC SA BACAU, cu  sediul  în  Bacău,  strada  Chimiei nr.12, inregistratala ORCBacausub nr.J04/79/1998, CUI 10158084, reprezentata de Presedinte CA – Cocuz Teodora, de procurator avocat doctor Botomei Vasile, in baza procurii nr. 2424/03.09.2011 autentificatala BirouNotarPublic Radu Mihail Ababei din Mun.Bacau, si avocat Catu Nicuta, formuleaza:

 

1) PLANGERE PENALA

si

2) SESIZARE PENTRU COMISIA DE DISCIPLINA A  JUDECATORILOR                                            

 

Impotriva presedintelui completului de judecata al dosarului nr. 3950/110/2010 al Tribunalului Sibiu, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, rugandu-va sa efectuati urmatoarele:

  1. Efectuarea cercetarilor penale impotriva domnului judecator din acest dosar, sub aspectul urmatoarelor:

Savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, prevazuta de art.246, C.p.p., cat si pentru denegare de dreptate, prevazuta de art.3, C.c.

De asemenea, judecatorul din dosar, se face vinovat de incalcarea prevederilor art.99 din legea 303/2004, republicata, cu privire la urmatoarele:

“e) nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor;

f) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;

h) exercitarea functiei, inclusiv nerespectarea normelor de procedura, cu rea-credinta sau din grava neglijenta, urmand a proceda la verificarea in tocmai a actelor din dosar, a fiecarei incheieri de sedinta in parte, pentru a se constatat daca faptele reclamate nu constituie infractiune;

k) atitudinea nedemna in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili;”

Faptele sunt urmatoarele:

Prin cererile inregistrate la dosar de la termenul din 05.09.2011, SC Transport Public SA Bacau prin presedinte Cocuz Teodora, procurator avocat doctor Botomei Vasile si avocat Catu Nicuta, a fost investita instanta cu urmatoarele cereri formulate in sustinerea exceptiilor invocate in aparare, dupa cum urmeaza:

1)Primarul Stavarache Romeo sa precizeze identitatea autorului semnaturii aplicata sub denumirea de “Primarul Stavarache Romeo”, de pe plangerea prealabila inregistratala Consiliul Judetean Bacau, sub nr.106026 din 14.09.2009, intrucat semnatura de pe acest act nu apartine viceprimarului Dragos Luchian, viceprimarului Roxana Mironescu si nici primarului Stavarache Romeo.

          A fost invocata exceptia de nulitate a acestui act administrativ plangere prealabila, emis de Primarul Mun.Bacau, cu nr.de iesire din 11.09.2009 si inregistratala Consiliul Judetean Bacau cu nr.106026 din 14.09.2009.

          Judecatorul din sedinta nu a dispus catre paratul primarul mun. Bacau sa comunice la dosar identitatea autorului semnaturii aplicata sub denumirea de “Primarul Stavarache Romeo”, de pe plangerea prealabila inregistratala Consiliul JudeteanBacau, sub nr.106026 din 14.09.2009.

          Refuzul de a se administra la dosar cererea catre primar in acest sens, adduce prejudiciu societatii, prin imposibilitatea de a proba exceptia de nulitate a actului plangere prealabila inregistratala Consiliul JudeteanBacau, sub nr.106026 din 14.09.2009.

          Astfel, nu se cunoaste pentru termenul de judecata din 26.09.2011, cand exceptia urmeaza a fi solutionata de catre judecator:

          – Cine este autorul semnaturii de pe plangerea prealabila nr.106026 din 14.09.2009?

– In ce baza s-a declansat procedura de Contencios Administrativ din cadrul Consiliului Judectean Bacau, daca persoana care a semnat in locul primarului Stavarache Romeo nu a indeplinit conditiile legale de a formula plangerea, de a o semna, de a o emite din institutia mun.Bacausi de a o inregistrala ConsiliuljudeteanBacau?

          A mai fost investit judecatorul de sedinta cu urmatoarle cereri:

          2)Sa precizeze daca la data la care a fost semnata plangerea prealabila inregistrata cu nr.106026 din 14.09.2009la Consiliul Judetean Bacau, era vacantata functia de primar, in sensul prevazut de conditiile de la art.72 (1), din Legea 215/2001, republicata, care prevede ca:

          “Art. 72. – (1) In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor locali in functie.”

          Nici aceasta cerere nu a fost pusa in discutia partilor de catre domnul judecator, nefiind dispusa adresa catre paratul primarul mun.Bacau, in vederea comunicarii la dosar a unui act scris cu privire la urmatoarele:

          3)Sa precizeze daca Unitatea Administrativ Teritoriala Mun.Bacau, are Statut adoptat in conformitate cu Legea 96/2003.

          A fost invocata exceptia de nelegalitate a actului administrativ prin care a fost adoptat/aprobat Statutul UAT-Municipiul Bacau;

         A fost invocata exceptia de nulitate a actului administrativ prin care s-a adoptat Statutul Unitatii Administrativ Teritoriala Mun.Bacau;

           Nu a fost pusa in discutia partilor/nu a fost aprobata cererea de a se dispune catre  Mun.Bacau prin primar sa comunice la dosar un exemplar dupa actul administrative prin care a fost adoptat Statutul UAT-Mun.Bacau.

         Refuzul se subscrie art.99,literele e; f; h; k din Legea 303/2004;

          In vederea asigurarii egalitatii de tratament cu privire la verificarea calitatii de reprezentanti in dosar, in calitate de aparatori alesi a av.Haratau Petru, pentru Consiliul Judetean Bacau si a av.Cozma Valentin, pentru Primarul Mun.Bacau, am invocat urmatoarele:

          a) Exceptia de lipsa a calitatii de reprezentant, in calitate de aparator ales a av.Haratau Petru pentru Consiliul JudeteanBacau;

          b) Exceptia de lipsa a calitatii de reprezentant, in calitate de aparator ales a av.Cozma Valentin pentru Primarul Mun.Bacau;

          Motive:

          Conform art.793(1) din OG 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, adoptata prin Legea 673/2002, imputernicirea aparatorului ales se semneaza de catre Presedintele de sedinta al Consiliului Local Bacau, pentru aparatorul Unitatii Administrativ Teritoriale Mun.Bacau, prin primar si de catre Presedintele Consiliului Judetean Bacau pentru aparatorul Consiliului Judetean.

          Sub acest aspect, am invocat  in fata instantei de judecata:

          Exceptia de nelegalitate si de nulitate a urmatoarelor acte administrative asimilate:

          -contractul de reprezentare incheiat intre Consiliul Judetean Bacau si av.Haratau Petru;

          -contractul de reprezentare incheiat intre Primarul Mun.Bacau si av.Cozma Valentin.

          Conform prevederilor art.2, lit.c) din legea 554/2004, a contenciosului administrativ, modificata si completata:

          “act administrativ-act unilateral cu caracter individual-emis de o autoritate publica, in regim de putere publica; sunt asimilate actelor administrative in sensul prezentei legi, si contractele incheiate de autoritatile publice care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice.”

          Exceptia de nelegalitate este intemeiata pe prevederile art. 4 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, modificata si completata:

          “(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricand in cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea partii interesate. In acest caz, instanta, constatand ca de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, va sesiza prin incheiere motivata instanta de contencios administrativ competenta, suspendand cauza.

          (2) Instanta de contencios administrativ se pronunta, dupa procedura de urgenta, in sedinta publica, cu citarea partilor.

          (3) Solutia instantei de contencios administrativ este supusa recursului, care se declara in 48 de ore de la pronuntare ori de la comunicare si se judeca in 3 zile de la inregistrare, cu citarea partilor prin publicitate.

          (4) In cazul in care instanta de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost constatata.”

          Imputernicirile depuse la dosar de catre av.Haratau Petre si av.Cozma Valentin, nu sunt semnate de catre Presedintele de sedinta al Consiliului Local Bacau, respectiv de catre Presedintele Consiliului Judetean Bacau.

          Am invocat art.793(1) si (2) din OG 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, adoptata prin Legea 673/2002:

          “(1) Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de persoanele angajate, potrivit art. 791, daca acestea au pregatirea profesionala corespunzatoare, sau de un aparator ales, in masura in care asistenta juridica nu poate fi asigurata altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.

          (2) In situatiile prevazute la alin. (1) imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta.”

          Sub acest aspect in sustinerea exceptiilor invocate am cerut judecatorului  sa solicite de la  Primarului Mun.Bacausi Presedintelui Consiliului Judetean Bacau, sa comunice daca se gasesc in situatia de a nu avea persoane angajate in functia de consilier juridic cu pregatire profesionala corespunzatoare, in dovedirea indeplinirii conditiilor prevazute de art.793(1) din OG 35/2002, pentru a-si angaja aparator ales.

          In lipsa unui contract de reprezentare legal incheiat, niciunul dintre aparatori nu are calitatea legala de reprezentant.

          Am sustinut cererea de a se administra la dosar contractul incheiat intre Consiliul Judetean Bacau si av.Petru Haratau, pentru a se vedea daca acesta are mandat sa sustina interese contrare Consiliului Judetean Bacau.

          Aceasta, in consideratia faptului potrivit caruia,  din sustinerile av.Petru Haratau, prezentate in fata instantei, rezulta cu evidenta ca acesta este impotriva interesului procesual pe acare il are Consiliului Judetean Bacau.

          Astfel, av.Petru Haratu prezent in sedinta de judecata din 05.09.2011, a motivat in fata instantei, ca cererile pe exceptii invocate de SC Transport Public SA prin av.Botomei Vasile, sunt o reiterare a celorlalte exceptii care au fost invocate pana atunci in dosar.

          Ca nu au fost acelasi exceptii, rezulta din afirmatia pe care a facut-o presedintele completului de judecata, care a mentionat urmatoarele:

          “Nu ma asteptam domnilor avocati (Petru Haratau si Cozma Valentin) ca sa veniti dela Bacaupanala Tribunalul Sibiu, fara sa cititi cererile noi formulate in dosar de catre dl.procurator doctor Botomei Vasile, cu toate ca s-a lasat timp suficient, aproximativ o jumatate de ora inaintea inceperii sedintei ca sa studiati dosarul.

          Constat ca sunt exceptii noi, dintre care exista si exceptii de nelegalitate a actului administrativ care a stat la baza delegarii de atributii si semnatura din partea Primarului Mun.Bacau, catre viceprimar.

          In acelasi timp, in cadrul dosarului au fost invocate exceptii procesuale, dupa cum urmeaza:

          a) Exceptia de lipsa a capacitatii de exercitiu a drepturilor procedurale a partii reclamante Primarul mun.Bacau– Romeo Stavarache, substituit prin semnatura de catre dl Dragos Luchian in calitate de Viceprimar a mun.Bacau;

          b) Exceptia de nelegalitate a actului administrativ – dispozitie de primar , care a stat la baza delegarii atributiilor de a formula plangerea prealabila si cererea de chemare in judecata in numele Primarului mun.Bacau, prin transmiterea acestui drept catre Viceprimarul Dragos Luchian;

          c) Exceptia de nulitate a actului administrativ – dispozitie de primar , care a stat la baza delegarii atributiilor de a formula plangerea prealabila si cererea de chemare in judecata in numele Primarului mun.Bacau, prin transmiterea acestui drept catre Viceprimarul Dragos Luchian;

          d) Exceptia de autoritate de lucru judecat in verificarea de legalitate a dreptului de proprietate privata asupra terenului detinut de SC. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACAU situat in Municipiul Bacau, str. Narciselor nr. 14 bis, in contradictoriu cu primarul Municipiului Bacau;

          e) Exceptia lipsei de interes in actiune a institutiei Primarul  Mun.Bacau, a lipsei de interes in actiune a UAT – Mun.Bacauprin Primar.

          Domnul av.Haratau Petre, in loc sa faca aparari in sustinerea clientului sau, s-a solidarizat in timpul sedintei cu avocatul partii adverse, prin manifestarii nedemne de calitatea de avocat.

          Am solicit instantei de judecata sa puna in vedere av.Petru Haratau si av.Cozma Valentin, sa depuna la dosar, in sustinerea dovezii calitatii de exercitare a profesiei de avocat, urmatoarele inscrisuri:

a)     actul de infiintare si constituire al baroului in care sunt inscrisi;

          In sustinerea acestei cereri am depus la dosar  adresa nr.43/16A/18.03.2010 emisa de catre Judecatoria Bacau, prin care se comunica:

          “Judecatoria Bacau nu detine actul de infiintare al Baroului Bacau.”

 

          b) dovada denumirii si a sediului organizatiei profesionale din care fac parte;

          c) identitatea organelor de conducere ale organizatiei profesionale din care fac parte, impreuna cu documentele care atesta desemnarea acestora;

          Am invocam prevederile Decretului 31/1954, cu privire la:

          “Art.34:Persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de infiintare sau statut.

          Art. 38: Persoana juridica va purta denumirea stabilita prin actul care a infiintat-o sau prin statut.

          Odata cu inregistrarea sau inscrierea persoanei juridice, se va trece in registru si denumirea ei.

          Art. 39: Sediul persoanei juridice se stabileste potrivit actului care a infiintat-o sau statutului.”          

          d) decizia de admitere in profesia de avocat;

          e) actul de infiintare al Cabinetului de Avocat;

          f) certificatul de atestare profesionala, pentru exercitiul profesiei la data de 05.09.2011, eliberat de baroul in care sunt inscrisi, conform Deciziei nr.1483/2007 a Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România

          g) dovada asigurarii profesionale;

          h) contractul de asistenta juridica si reprezentare incheiat cu clientul, si indicarea persoanei care a semnat contractul din partea beneficiarului, din care sa rezulte limitele mandatului de reprezentare;

          i) adeverinta eliberata din partea baroului in care sunt inscrisi, din care sa rezulte ca exercita profesia de avocat in calitate de titular al Cabinetului de Avocat si atestare pentru reprezentarela Curteade Apel.

          Adeverinta este necesara in vederea dovedirii ca niciuna din persoanele in cauza nu fac parte din cadrul unor societati civile profesionale, dupa caz societate profesionala cu raspundere limitata, care constituie incompatibilitate de a-si exercita activitatea de avocat prin cabinet individual.

          Am invocam prevederile Legii 51/1995, republicata, privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat si Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana.

          Nu au fost puse in discutia partilor din proces aceste cereri.

          In schimb aparatorul Haratau Petru, a invocat exceptia lipsei calitatii de avocat a procuratorului avocat doctor Botomei Vasile, pe care judecatorul a admis-o fara a administra mijloace de proba  in acest sens, ignorandu-se  probele cu inscrisuri depuse la dosar in sustinerea dovezii autorizarii ca avocat.

          In calitate de aparator ales, am investit  instanta cu solutionarea acestor cereri, in vederea asigurarii respectarii principiului egalitatii armelor in proces, al dreptului la aparare, al disponibilitatii, dreptului la un proces echitabil.

          Avand in vedere nerespectarea normelor de procedura in solutionarea cererilor formulate in aparare de SC Transport Public SA Bacau, dovada impiedicarii la un process echitabil, de o instanta impartiala , solicit a se face cercetarile administrative de inspectia judiciara din cadrul CSM, precum si efectuarea cercetarilor penale.

          Va multumim.

 

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.BACAU,

Prin,

Av.Botomei Vasile            si             Av.Catu Nicuta

D-lui Presedinte al TribunaluluiSibiu, Sectia Contencios Administrativ